Cyfrifo Indecs Màs y Corff (BMI)

Defnyddiwch gyfrifiannell indecs màs y corff (BMI) i weld a yw eich pwysau chi neu bwysau eich plentyn yn iach.

Mae indecs màs y corff (BMI)  sy'n uwch na'r ystod pwysau iach neu ormod o fraster o gwmpas eich canol yn gallu cynyddu'r risg i chi gael problemau iechyd difrifol, fel clefyd y galondiabetes math 2strôc a mathau o ganser.

 

ANFONWCH EICH CANLYNIADAU

 

Esbonio canlyniad eich BMI.

Tan bwysau

Mae bod tan bwysau yn gallu bod yn arwydd nad ydych chi'n bwyta digon neu eich bod yn sâl efallai. Os ydych chi tan bwysau, gall eich meddyg eich helpu. Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran oedolion tan bwysau.

 

Pwysau iach

Daliwch ati. I gael syniadau am sut mae cadw eich pwysau'n iach, ewch i'n hadrannau bwyd a deiet a ffitrwydd.

 

Dros bwysau

Y ffordd orau o golli pwysau yw drwy gyfuniad o ddeiet ac ymarfer corff. Bydd y gyfrifiannell BMI yn rhoi lwfans calorïau personol i chi i'ch helpu i gyrraedd pwysau iach mewn ffordd ddiogel.

 

Gordew

Y ffordd orau o golli pwysau yw drwy gyfuniad o ddeiet ac ymarfer corff ac mewn rhai achosion, meddyginiaeth. Holwch eich meddyg am gymorth a chyngor.

 

Ethnigrwydd a risg diabetes

Mae mwy o risg i grwpiau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill ddatblygu rhai cyflyrau cronig, fel diabetes math 2.

Mae oedolion duon a lleiafrifoedd ethnig sydd â:

 • BMI o 23 neu uwch â mwy o risg
 • BMI o 27.5 neu uwch â risg mawr
 

Pam mae maint eich canol yn bwysig

Mae mesur eich canol yn ffordd dda o weld a oes gennych chi ormod o fraster o gwmpas eich stumog, sy'n gallu cynyddu'r risg i chi gael clefyd y galon, diabetes math 2 a strôc.

Gallwch chi fod â BMI iach a dal i fod â gormod o fraster o gwmpas eich bol, sy'n golygu eich bod yn dal mewn perygl o ddatblygu'r clefydau hyn.

 

I fesur eich canol:

 1. chwiliwch am waelod eich asennau a rhan uchaf eich cluniau
 2. rhowch dâp mesur o amgylch eich canol rhwng y pwyntiau hyn
 3. anadlwch allan yn naturiol cyn mesur

Heb ystyried eich BMI na pha mor dal ydych chi, dylech chi geisio colli pwysau os yw eich canol yn:

 • 94cm (37 modfedd) neu fwy (dynion)
 • 80cm (31.5 modfedd)  neu fwy (menywod)

Rydych chi mewn perygl mawr iawn a dylech chi weld eich meddyg os yw eich canol:

 • 102cm (40 modfedd) neu fwy (dynion)
 • 88cm (34 modfedd) neu fwy (menywod)
 

BMI Plant

I blant a phobl ifanc rhwng dwy oed a 18 oed, mae'r gyfrifiannell BMI yn ystyried oed a rhyw, yn ogystal â thaldra a phwysau.

Y farn yw bod plant gordew â mwy o risg o ddatblygu amrywiol gyflyrau iechyd, ac maent yn fwy tebygol hefyd o fod yn oedolion sydd dros eu pwysau neu'n oedolion gordew.

Mae'r gyfrifiannell BMI yn cyfrifo a yw plentyn neu berson ifanc:

 • dan ei bwysau: ar yr 2il ganradd neu'n is. Os ydych chi'n poeni am bwysau eich plentyn, ewch i weld eich meddyg. Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran plant tan bwysau
 • yn pwyso'n iach: rhwng canradd 2 a 91
 • dros ei bwysau: canradd 91 neu uwch. Chwiliwch am syniadau am sut mae annog eich plentyn i fod yn fwy egnïol a bwyta'n dda
 • yn ordew: canradd 98 neu uwch. Os ydych chi'n poeni am bwysau eich plentyn, ewch i weld eich meddyg. Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran plant sy'n drwm iawn

Mae BMI plentyn yn cael ei gyfleu ar ffurf "canradd" i ddangos sut mae eu BMI yn cymharu â phlant a gymerodd ran mewn arolygon cenedlaethol. Er enghraifft, mae merch sydd ar ganradd 75 yn drymach na 75  allan o 100 o ferched eraill o'r un oed.

Nid yw'n arferol mesur maint canol plant am nad yw'n ystyried eu taldra.

Os ydych chi'n poeni am bwysau eich plentyn, holwch eich meddyg a fydd yn gallu eich cyfeirio at raglen leol i blant, pobl ifanc a theuluoedd ynghylch byw mewn ffordd iach.

 

Cyfyngiadau'r BMI

Mae eich BMI yn gallu dweud wrthych chi os ydych chi'n pwyso gormod ond nid yw'n gallu dweud os oes gennych chi ormod fraster arnoch chi. Nid yw'r BMI yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng gormod o fraster, cyhyrau neu asgwrn.

Nid yw BMI oedolion yn ystyried oed, rhyw na màs cyhyrau. Mae hyn yn golygu y gall: 

 • oedolion cyhyrog iawn ac athletwyr gael eu rhoi yn y categori "dros bwysau" neu "gordew" er bod braster eu corff yn isel   
 • oedolion sy'n colli cyhyrau wrth iddyn nhw fynd yn hŷn gael eu rhoi yn yr ystod "pwysau iach" er ei bod yn bosib bod gormod o fraster yn eu cyrff

Ond, mae'r BMI yn ddull cyfleus a chymharol hawdd i asesu pwysau rhywun. 

Gallwch ddefnyddio canlyniad eich BMI fel man i gychwyn sgwrs bellach gyda'ch meddyg am eich pwysau ac am eich iechyd yn gyffredinol.

Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran Sut mae eich meddyg yn gallu eich helpu ac mae syniadau ymarferol ar wefan Change4Life am gadw'n iach fel teulu.

Os oes gennych chi anhwylder bwyta, dydy'r gyfrifiannell BMI ddim yn berthnasol. Gofynnwch am ragor o gyngor gan eich meddyg.

 

Cynnwys wedi'i ddarparu gan: