Goddef Dim

 

Mae Staff y Practis yma i'ch helpu. Ein nod yw bod yn gwrtais ac yn gymwynasgar tuag at bob claf gymaint ag y bo modd.

Os ydych chi o'r farn eich bod wedi cael eich trin yn annheg neu'n amhriodol, gofynnwch i staff y dderbynfa gysylltu â Rheolwr y Practis, a fydd yn hapus i roi sylw i'ch pryderon.

Mae gan y Practis bolisi goddef dim er mwyn amddiffyn ein staff rhag ymddygiad afresymol. Ni fyddwn yn goddef dim gweiddi na rhegi ar staff y Practis o gwbl, ac mae'n bosib y caiff cleifion sy'n ymddwyn yn ddifrïol eu tynnu oddi ar y rhestr cleifion.