Gofyn am ffurflen Ffit i Weithio

Os ydych chi'n sâl a ddim yn y gwaith am saith diwrnod neu lai, ni ddylai eich cyflogwr ofyn i chi am dystysgrif meddyg. Bydd angen tystysgrif feddygol arnoch chi os ydych chi'n sâl a ddim yn y gwaith am fwy na saith diwrnod. Mae'r saith diwrnod yn cynnwys y dyddiau dydych chi ddim fel arfer yn gweithio arnyn nhw. Felly, wrth gyfrifo sawl diwrnod dydych chi ddim wedi bod yn y gwaith oherwydd salwch, cofiwch gynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Sick Certification

 

Ffurflenni Ardystio yn sgil Salwch

Gall eich cyflogwr ofyn i chi gadarnhau eich bod wedi bod yn sâl. Gallwch wneud hyn drwy lenwi ffurflen eich hun ar ôl i chi ddychwelyd i'r gwaith. Yr enw ar hyn yw hunanardystio.

Ar ffurflenni hunanardystio fel arfer mae manylion fel:

  • gwybodaeth am eich salwch neu waeledd
  • y dyddiad y gwnaethoch chi gychwyn teimlo'n sâl
  • y dyddiad y daeth eich salwch i ben

Gall y dyddiau hyn gynnwys dyddiau dydych chi ddim fel arfer yn gweithio arnyn nhw. Er enghraifft, gallai eich salwch gychwyn neu ddod i ben ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu ar ŵyl banc.

Mae gan lawer o gyflogwyr eu ffurflenni hunanardystio eu hunain. Os nad oes gan gyflogwyr eu ffurflen hunanardystio eu hunain, mae modd iddyn nhw ddefnyddio ffurflen SC2 gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi – Datganiad Salwch Cyflogai. 

Cliciwch YMA i lwytho templed ffurflen hunanardystio i lawr.

 

Salwch am fwy na saith diwrnod

Os ydych chi'n sâl a ddim yn y gwaith am fwy na saith diwrnod, fel arfer bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi gyflwyno tystysgrif feddygol gan eich meddyg teulu.

Polisi absenoldeb salwch eich cyflogwr fydd yn pennu hefyd pa bryd y bydd angen i chi gael tystysgrif. Dylai'r polisi hwn ddweud wrthych chi am faint o ddiwrnodau y gallwch fod gartref yn sâl cyn bod angen nodyn arnoch chi.

I wybod mwy am bolisi eich cyflogwr,:

  • holwch oruchwylydd neu arweinydd eich tîm, neu
  • siaradwch â rhywun yn eich adran adnoddau dynol neu adran personél
 

Nodyn salwch a sut mae cael un

Rhaid i feddyg lofnodi nodyn tystysgrif feddygol. Mae'r Nodyn Ffit i Weithio yn golygu bod eich meddyg teulu yn gallu rhoi cyngor i'ch helpu i ddychwelyd i weithio. Mae gwaith yn gallu chwarae rhan bwysig o ran helpu pobl i wella o'u gwaeledd neu anaf. Gall y meddyg teulu ddweud nad ydych chi'n ffit i weithio, neu ddweud eich bod yn gallu bod yn ffit i weithio. Bydd y meddyg yn dewis yr opsiwn 'gallu bod yn ffit i weithio' os yw'n meddwl y byddai dychwelyd i'r gwaith – gyda chefnogaeth gan eich cyflogwr – yn eich helpu.

Mae lle hefyd i'r meddyg teulu roi cyngor i'ch cyflogwr am effaith eich gwaeledd neu anaf, a gall awgrymu ffyrdd cyffredin i'ch cyflogwr eich helpu i ddychwelyd i'r gwaith fel caniatáu i chi weithio'n rhan-amser neu dros dro neu drwy newid eich dyletswyddau, er enghraifft, i chi osgoi codi pethau trwm os oes gennych chi boen yn eich cefn.

Enwau eraill ar nodyn ffit i weithio hefyd yw nodyn gan y meddyg, nodyn salwch, tystysgrif feddygol neu ddatganiad gan y meddyg.

Os ydych chi wedi gweld meddyg yn y practis ynghylch y broblem mae angen tystysgrif feddygol ar ei chyfer (neu rydym ni wedi cael llythyr gan yr ysbyty am eich salwch), mae'n bosib na fydd angen i chi weld y meddyg eto. Gallwch lenwi ffurflen nodyn ffit i weithio yn y dderbynfa, a bydd y ffurflen yn cael ei rhoi i'r meddyg ei gweld. Mae'n bosib hefyd y bydd y meddyg yn gallu siarad â chi dros y ffôn, yn dibynnu ar ba mor dda mae'n eich adnabod chi a pham nad ydych chi yn y gwaith.

Os nad ydych chi wedi gweld meddyg yn y practis a ninnau heb gael gwybodaeth gan weithiwr meddygol proffesiynol am eich gwaeledd, bydd angen i chi drefnu apwyntiad er mwyn cael tystysgrif. Trefnwch apwyntiad cyffredin; dim ond ar gyfer argyfwng meddygol go iawn mae apwyntiadau brys ac nid at ddiben cael tystysgrifau.

Beth bynnag y bo'r sefyllfa, mae rheolau ynghylch rhoi tystysgrifau salwch, ac mae'n bosib na fydd y meddyg teulu yn cael rhoi un, yn dibynnu ar yr wybodaeth byddwch chi'n ei rhoi.

Os ydych chi o dan ofal ysbyty, caiff yr ysbyty yn hytrach na'r practis roi'r dystysgrif i chi.

 

Ffioedd Nodyn Ffit i Weithio

Fel arfer, does dim ffi'n cael ei chodi am ddarparu nodyn ffit i weithio os ydych chi'n sâl a ddim yn y gwaith am fwy na saith diwrnod.

Mae'n bosib y bydd rhai cyflogwyr yn gofyn am nodyn ffit i weithio (e.e. gan weithwyr sy'n sâl yn aml) hyd yn oed os ydyn nhw'n sâl a ddim yn y gwaith am saith diwrnod neu lai. Tystysgrif feddygol breifat heb fod yn ymwneud â'r GIG ydy hon.

Am gyfnod salwch o saith diwrnod neu lai, codir £10 er mwyn i ni allu darparu tystysgif.

 

Pan fydd eich nodyn ffit i weithio wedi dod i ben

Os bydd eich tystysgrif wedi dod i ben, ond rydych chi'n dal i fod yn sâl, bydd angen i chi fynd at eich meddyg eto cyn i chi allu cael tystysgrif arall.

Mae modd ôl-ddyddio tystysgrifau ffit i weithio felly nid oes angen gwneud apwyntiad brys i adnewyddu eich tystysgrif. Os byddwch yn gwneud apwyntiad brys er mwyn cael tystysgrif feddygol, gofynnir i chi aildrefnu'r apwyntiad.