Gwasanaethau rydym yn eu darparu

Mae ein Tîm Nyrsio ar gael i gynnal profion gwaed, profion ceg y groth, brechiadau a phrofion pwysedd gwaed. Mae'r nyrsys yn cyfrannu hefyd at amrywiol glinigau i gynnal archwiliadau iechyd a rheoli afiechydon cronig.

 

Nyrs Glinigol Arweiniol

Mae ein Nyrs Glinigol Arweiniol yn gallu rhoi diagnosis, trin a rhoi presgripsiwn ar gyfer cyflyrau penodol e.e. dolur gwddw a heintiau ar y frest:

  • problemau clustiau, trwyn a gwddf
  • problemau anadlu
  • heintiau'r llwybr wrinol
  • poenau'r abdomen
  • brechau

Mae ein Nyrs Arweiniol yn gallu ymweld â chartrefi ac ymweld â chartrefi nyrsio.

 

Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol

Mae ein Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol yn gallu asesu a rhoi diagnosis ar gyfer cyflyrau sy'n effeithio ar y cyhyrau, esgyrn a chymalau.

Mewn partneriaeth â'r claf, bydd y ffisiotherapydd yn creu cynllun triniaeth ac yn cyfeirio'r claf at wasanaethau/gweithwyr proffesiynol eraill os yw'n briodol.

 

Fferyllydd Rhagnodi Annibynnol

Mae ein Fferyllydd yn arbenigwr ar feddyginiaethau ac mae'n gallu helpu i leddfu unrhyw bryderon a all fod gennych am eich meddyginiaeth, e.e. sgil-effeithiau neu drafferthion wrth gymryd eich meddyginiaeth.

Bydd hi'n gallu eich gweld hefyd ar gyfer yr adolygiad blynyddol o'ch meddyginiaethau, a helpu chi i reoli cyflyrau cronig.

 
Mae'r practis yn cynnal sawl clinig i reoli clefydau a hybu iechyd, ac mae angen gwneud apwyntiad ar gyfer y rhain
  • Rheoli Asthma
  • Rheoli Diabetes
  • Atal Clefydau Coronaidd
  • Iechyd Plant ac Imiwneiddiadau
 
Ffordd o fyw

Mae ein Nyrsys yn gallu rhoi cyngor am ysmygu, pwysau, ymarfer corff, deiet ac alcohol.

 
Llawdriniaethau bach

Mae modd trefnu ymlaen llaw am lawdriniaethau bach. Siaradwch â'ch meddyg am hyn.

 
Clinigau Brechu Plant

Nyrsys y Practis sy'n cynnal y clinigau hyn. Cysylltwch â'ch practis lleol i gael manylion y dyddiau a'r amseroedd

 
Imiwneiddio Oedolion

Os oes angen i chi gael imiwneiddiadau ar gyfer tetanws neu bolio, trefnwch apwyntiad gyda nyrsys y practis.

 
Brechiadau ar gyfer Teithio

Mae modd trefnu apwyntiad gyda nyrsys y practis a fydd yn cynnig cyngor meddygol i chi ynghylch teithio a brechiadau lle y bo hynny'n briodol. Cynlluniwch ymlaen llaw – peidiwch â gadael y brechu tan y munud olaf.

RHAGOR O WYBODAETH

 
Brechiadau Ffliw

Bob gaeaf, yn cychwyn ar ddechrau mis Hydref, bydd y practis yn cynnal clinig imiwneiddio rhag y ffliw ym mhob meddygfa. Holwch staff y dderbynfa neu nyrs y practis am ragor o wybodaeth.

RHAGOR O WYBODAETH

 
Profion Ceg y Groth

Fe gewch nodyn i'ch atgoffa pan fydd angen i chi gael prawf ceg y groth. Ond os nad ydych chi'n siŵr, gofynnwch yn y dderbynfa.

RHAGOR O WYBODAETH

 

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn Hwb Iechyd

Mae rhai o'r gwasanaethau hyn yn sesiynau galw-heibio, clinigau dan arweiniad meddygon ymgynghorol, grwpiau neu glinigau cymunedol.  Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, holwch staff y dderbynfa

Cymdeithas Alzheimer 

Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol

Nyrsys Ardal

Ymweliadau Iechyd

Gwasanaeth Bydwreigiaeth

Cynllunio Teulu

Pediatreg Cymunedol

Camddefnyddio Sylweddau

Iechyd Meddwl Oedolion

Gwasanaethau Anabledd Dysgu

Gwasanaeth Dydd Dementia

Grŵp Cymorth i Ofalwyr

Cwnsela

Gofal Lliniarol

Ffisiotherapi

Orthoteg

Deieteg

Therapi Lleferydd ac Iaith

Clinig Awdioleg

Offthalmoleg

Clinig Rhithwir

Clinig Llygaid Orthoptig

Clinig Methiant y Galon

Clinig Dermatoleg

Clinig Anadlu

Clinig Rhiwmatoleg

Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor ar Bopeth

 

Grŵp Tylino Babanod