Gwefannau Elusennau

Cymorth gyda Chanser

Gwasanaeth am ddim yw hwn sy'n cael ei ddarparu gan Cancer Research UK, ac mae'n cynnig gwybodaeth am ganser a gofal canser i bobl sy'n dioddef ynghyd â'u teuluoedd. Mae'r wybodaeth ar ffurf mor syml fel bod modd deall y wefan yn rhwydd.

 

Cefnogaeth gyda Chanser

Dyma un o'r prif elusennau yn Ewrop sy'n cynnig gwybodaeth am ganser. Mae dros 4,500 o dudalennau o'r wybodaeth ddiweddaraf am ganser, yn ogystal â chyngor ymarferol a chefnogaeth i gleifion sy'n dioddef o ganser, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

 

Diabetes UK

Yr elusen fwyaf yn y DU sy'n gweithio'n ddiwyd dros drin a gofalu am bobl â diabetes er mwyn gwella ansawdd bywyd y bobol sydd â'r cyflwr

 

Asthma UK

Mae'r wefan wedi cael ei haddasu i ddiwallu anghenion y miloedd o bobl sydd ag asthma sy'n ymweld â'r safle bob dydd, i ddod o hyd i wybodaeth bwysig am asthma a sut mae ei reoli

 

Cymdeithas Alzheimer's

Mae'n cynnig gwybodaeth gynhwysfawr i bobl sydd â bob ffurf o ddementia. Mae Cymdeithas Alzheimer's yn fudiad aelodaeth, sy'n gweithio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n wynebu effeithiau dementia yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

 

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion

Mae Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion am weld byd lle mae pobl ddall a rhannol ddall yn cael mwynhau yr un hawliau, cyfleoedd a chyfrifoldebau â phawb arall. Eu nod yw darparu cŵn tywys a gwasanaethau eraill sy'n gymorth i symud a fydd yn golygu bod pobl ddall a rhannol ddall yn cael byw bywyd mwy annibynnol gydag urddas. Rydym yn ymgyrchu dros well gwasanaethau adsefydlu a mynediad heb rwystrau i bobl ddall a rhannol ddall.

 

Mental Health Foundation

Cafodd Mental Health Foundation ei sefydlu yn 1949. Dyma un o'r prif elusennau yn y DU sy'n darparu gwybodaeth, cynnal gwaith ymchwil a gweithio i wella gwasanaethau i unrhyw un sy'n wynebu effeithiau problemau iechyd meddwl, waeth ble maent yn byw na beth yw eu hoed.

 

Epilepsy Action

Epilepsy Action yw'r mudiad epilepsi mwyaf ym Mhrydain sy'n cael ei arwain gan ei aelodau. Mae'n llais i'r 456,000, yn fras, o bobl yn y DU sy'n dioddef o epilepsi, yn ogystal â'u ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol a llawer o bobl eraill sy'n wynebu effeithiau'r cyflwr hwn yn eu bywydau.

 

British Heart Foundation

Ein gweledigaeth ni yw byd lle nad yw pobl yn marw cyn pryd oherwydd clefyd y galon. Byddwn yn cyflawni hyn drwy ein gwaith ymchwil arloesol, ein gwaith atal hollbwysig a drwy sicrhau gofal a chymorth o safon i bobl sy'n byw â chlefyd y galon.

Rydym eisiau i chi rannu ein gweledigaeth oherwydd, gyda'n gilydd, gallwn drechu clefyd y galon go iawn.

MYNEGAI - Gwybodaeth Ddefnyddiol

PRIF FYNEGAI