Imiwneiddio rhag y Ffliw a Chlefydau Niwmococol

Ydy oedran yn effeithio ar y risg o gael y ffliw?

Ydy. Os ydych chi'n 65 oed a hŷn, mae'r risg yn uwch i chi.

 

Pwy sydd mewn perygl?

  • Os ydych chi'n 65 oed neu hŷn neu os ydych chi'n anadlu steroidau yn rheolaidd
  • Os ydych chi'n dioddef o glefyd anadlol cronig (gan gynnwys asthma)
  • Os ydych chi'n dioddef o glefyd cronig y galon
  • Os ydych chi'n dioddef o glefyd cronig yr arennau
  • Os ydych chi'n ddiabetig
  • Os oes gennych chi system imiwnedd wan
  • Os ydych chi'n byw mewn cartref nyrsio neu gartref preswyl am gyfnod hir
  • Os ydych chi'n dioddef o glefyd cronig yr iau
  • Os ydych chi'n ofalwr

 

Oes angen i mi gael fy ngwarchod rhag heintiau niwmococol?

Dylai pawb 65 oed a hŷn gael eu himiwneiddio i helpu i'w gwarchod rhag heintiau niwmococol, sy'n gallu achosi clefydau fel niwmonia, septisemia  (gwenwyno'r gwaed) a llid yr ymennydd. Ffoniwch y feddygfa ym mis Medi i wneud apwyntiad os yw'r uchod yn berthnasol i chi.