Polisïau’r Practis

Cleifion Cofrestredig

Os bydd cleifion cofrestredig rhwng 16  a 74 oed heb weld neb ers tair blynedd, mae modd iddyn nhw ofyn am gael gweld rhywun i drafod eu hiechyd.

Os bydd cleifion cofrestredig dros 75 oed heb weld neb yn ystod y 12 mis blaenorol, mae modd iddyn nhw ofyn am gael gweld rhywun i drafod eu hiechyd. Os na fyddan nhw'n gallu dod i'r feddygfa ar gyfer hyn oherwydd eu cyflwr meddygol, mae'n bosib trefnu ymweliad â'u cartref.

 

Cofnodion Meddygol / Diogelu Data

Mae ein cofnodion meddygol yn gwbl gyfrinachol. Ni fydd gwybodaeth yn cael ei rhoi i neb heb eich caniatâd, oni bai fod hyn o fewn y GIG, yn unol â fframwaith cyfreithiol, neu er lles y cyhoedd.

practice policies

Mae'n bosib y bydd data dienw penodol am gleifion yn cael ei rannu at ddibenion iechyd y cyhoedd ac at ddibenion archwilio, ymchwil, addysgu a hyfforddi.

Mae'r Practis hwn wedi'i gofrestru yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data. Mae'r Practis a'r gyfraith yn mynnu bod pob aelod o staff yn cadw cofnodion cleifion yn gyfrinachol.

 

Newid Manylion Personol

Os byddwch chi'n newid eich enw, eich cyfeiriad neu eich rhif ffôn, ysgrifennwch y manylion llawn a'u rhoi i staff y dderbynfa.

 

Mynediad at ddata

Mae modd gwneud trefniadau i gleifion weld/gofyn am gopïau o'r cofnodion meddygol sydd gan eu meddyg teulu amdanyn nhw.  Rhaid ysgrifennu i ofyn am hyn.  Mae'n bosib y bydd data yn cael ei rannu â thrydydd partïon yn unol â chanllawiau'r GIG.

 

Cyngor Iechyd Cymuned

Mae gwasanaeth eiriolaeth annibynnol Cyngor Iechyd Cymuned yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim i gleifion.  Defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â'ch swyddfa leol ym Mangor:

Ffôn: 01248 679284

E-bost: admin@waleschc.org.uk

Gwefan:  www.communityhealthcouncils.org.uk

Cyfeiriad: Uned 11 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd LL57 4FH

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os nad ydych chi'n hapus ag ymateb y Bwrdd Iechyd i'ch pryder, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Ffôn: 0300 790 0203

www.ombudsman-wales.org.uk

Cyfeiriad: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ

 

Cynllun Rhyddid Gwybodaeth

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae'n rhaid i'r Practis lunio Cynllun Cyhoeddi. Canllaw yw Cynllun Cyhoeddi i'r “dosbarthiadau” o wybodaeth mae'r Practis yn bwriadu ei gwneud ar gael fel mater o drefn.

 

Gwybodaeth i gleifion ag anabledd

Bydd y Practis bob amser yn ceisio darparu Gwybodaeth am y Practis mewn fformatau eraill i gleifion os gwneir cais am hynny. Er enghraifft, mae'r daflen hon ar gael mewn print mwy.