Profion a Chanlyniadau

Canlyniadau profion ac archwiliadau

Os ydych chi'n ffonio am ganlyniadau, gwnewch hynny rhwng 13:00 a 14:00. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni ddelio â galwadau brys yn y bore a sicrhau bod y canlyniadau ar gael cyn i chi ffonio.

Test results

 

Blood test

Profion Gwaed

Ar gyfer prawf gwaed, bydd sampl o waed yn cael ei thynnu i'w phrofi mewn labordy. Mae profion gwaed yn cael eu defnyddio mewn amrywiol ffyrdd a dyma un o'r mathau mwyaf cyffredin o brofion meddygol. Er enghraifft, mae modd defnyddio prawf gwaed i:

  • asesu cyflwr cyffredinol eich iechyd
  • cadarnhau a oes haint bacteria neu feirws
  • gweld sut mae organau penodol, fel yr iau a'r arennau, yn gweithio

Fel arfer, mewn prawf gwaed, bydd person tynnu gwaed yn tynnu sampl gwaed o wythïen yn eich braich. Y lle arferol i dynnu gwaed yw tu mewn i'r benelin neu'r arddwrn, lle mae'r gwythiennau'n eithaf agos at y wyneb. Gyda phlant, tynnir samplau gwaed o gefn y llaw fel arfer. Bydd hufen arbennig yn cael ei roi fel anaesthetig ar law'r plentyn cyn tynnu'r sampl.

Mae rhagor o wybodaeth am brofion gwaed, eu diben a sut maen nhw'n cael eu gwneud ar wefan y   GIG

Os bydd y meddyg neu'r nyrs wedi gofyn i chi roi sampl patholeg e.e. wrin, carthion, poer, rhaid gadael y rhain yn y dderbynfa cyn 11.00am, dydd Llun - dydd Gwener.

 

Pelydr-X

Mae pelydr-X yn brawf diagnostig sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth i archwilio tu mewn i'r corff. Mae pelydrau-X yn ffordd effeithiol iawn o ganfod problemau gydag esgyrn, fel toriadau esgyrn. Hefyd, bydd y prawf yma yn aml iawn yn gallu gweld problemau gyda meinwe meddwl, fel niwmonia neu ganser y fron.

Os byddwch yn cael prawf pelydr-X, gofynnir i chi orwedd ar fwrdd neu sefyll yn erbyn arwyneb fel bod y rhan o'r corff sy'n cael y prawf rhwng tiwb y pelydr-X a'r plât ffotograffig.

Fel arfer, radiograffydd sy'n gwneud y prawf yma. Mae radiograffydd yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n arbenigo mewn defnyddio technoleg delweddu, fel pelydrau-X a sganwyr uwchsain.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y GIG am brofion pelydr-x, sut maen nhw'n cael eu gwneud, eu swyddogaeth a'r risgiau.

X-ray